Clár Oibre

Is é tasc an choiste leanúint le tasc Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht 1997-2002 (Coiste Uí Luineacháin) agus Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht 1996-97 (Coiste Uí Chaoimh), eadhon, an clár leasuithe bunreachta ar ar thosaigh na coistí thuasluaite a chríochnú, is clár ar cuspóir dó gach cuid den Bhunreacht a athnuachan, lena chur i ngníomh thar roinnt blianta. Tasc gan fasach atá ann: níl cuspóir chomh huaillmhianach sin leagtha amach dó féin ag aon stát eile arb é an reifreann an t-aon sásra athraithe bunreachta atá aige.

Cineál an Chláir

Beidh trí chineál leasaithe sa chlár:

leasuithe teicniúla/eagarthóireachta Baineann na leasuithe seo le hathruithe ó thaobh foirme de nach athruithe ó thaobh substainte iad, mar shampla, 'sé' a athrú go 'sé nó sí' más rud é gur léir go bhfuil feidhm ag foráil sa Bhunreacht maidir le fir agus mná araon.

leasuithe neamhchonspóideacha Baineann na leasuithe seo le hathruithe ó thaobh substainte de a mbeadh an pobal sásta leo tríd is tríd, mar shampla, Ceann Stáit a thabhairt ar an Uachtarán.

leasuithe conspóideacha Baineann na leasuithe seo le hathruithe ó thaobh substainte de nach mbeadh daoine ag teacht le chéile ina leith de dheasca chineál na n-athruithe, mar shampla, athruithe ar chineál agus scóip chearta an duine.

Réimse an Taisc

Tá an coiste tar éis an staidéar ar na hAirteagail den Bhunreacht ina ndéileáiltear leis na forais stáit a chríochnú. Tá sé ag déileáil le bunchearta anois.

Tá sé tar éis an Naoú Tuarascáil faoi Dhul chun Cinn: Maoin Phríobháideach a fhoilsiú (Aibreán 2004) agus tá staidéar á dhéanamh aige faoi láthair ar na hAirteagail den Bhunreacht ina ndéileáiltear leis an teaghlach (Airteagail 41, 42 agus 40.3).

Tríd is tríd, is é an tasc atá fós le déanamh ag an gcoiste ná na nithe seo a leanas a bhreithniú:

• bunchearta (ar leith ón gceart chun na beatha agus maoinchearta, a bhfuil breithniú déanta orthu cheana)

• Airteagal 45 (Buntreoracha do Bheartas Comhdhaonnach)

• meascra, ón mBrollach, ainm an stáit, seasamh na Gaeilge, go dtí na forálacha sealadacha.

Nósanna imeachta oibre

Ghlac an coiste na nósanna imeachta oibre seo a leanas:

• aighneachtaí a lorg ón bpobal ar shaincheisteanna sonracha

• faisnéis agus tuiscintí a fháil ó shaineolaithe iomchuí

• tuarascálacha faoi dhul chun cinn a eisiúint.

Acmhainní

Tá na hacmhainní seo a leanas carntha i gcúrsa an phróisis reatha athbhreithnithe ar an mBunreacht (1995 go nuige seo):

Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht

• sraith de sheacht n-imleabhar déag ina bhfuil ábhar tacaíochta i dtaca le gach ceann de na réimsí leathana a scrúdaigh an Grúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht

• na haighneachtaí a rinneadh chuig an nGrúpa Athbhreithnithe ar an mBunreacht

• tuarascálacha faoi dhul chun cinn agus páipéir oibre na gcoistí Uile-Pháirtí agus na sainghrúpaí a thug faoin tasc i dtaca le hathbhreithniú a dhéanamh ar an mBunreacht ó 1966 i leith

• na haighneachtaí i scríbhinn agus ó bhéal a rinneadh chuig na coistí Uile-Pháirtí.