Éisteachtaí ó Bhéal

Freastal ar chruinnithe foirmiúla de choiste Oireachtais

Roimh an gcruinniú

Chun críocha slándála, iarrtar ar fhinnéithe ainm agus mionsonraí teagmhála gach duine a bheidh ag freastal ar na héisteachtaí a sholáthar. Tugann finnéithe cóipeanna de na nótaí dá gcaint do chléireach an choiste, lena scaipeadh ar chomhaltaí an choiste agus ar an bhfoireann tuairiscithe parlaiminte.

Cód Gléasta

Is é an cleachtas bunaithe gur cheart go gcaithfeadh finnéithe agus cuairteoirí eile ar Theach Laighean culaith ghnó, nó feisteas dá samhail ag teacht le stádas na parlaiminte.

Teacht chuig Teach Laighean

Go hidéalach, is ceart go dtiocfadh finnéithe agus cuairteoirí cúig nóiméad déag ar a laghad roimh an am atá sceidealta dóibh labhairt, mura gcuireann cléireach an choiste a mhalairt in iúl dóibh.

Is ceart d’fhinnéithe agus do chuairteoirí teacht chuig Geata Shráid Chill Dara. Treoróidh uiséirí go dtí na seomraí coiste iad.

Ag an gcruinniú den choiste

Is ceart d’fhinnéithe a dtráchtaí, nó a bhfreagraí ar cheisteanna ó chomhaltaí, a dhíriú ar an gcathaoirleach, agus ar chomhaltaí an choiste. Ní gá micreafóin a chur ar siúl nó a stopadh, mar go ndéanfaidh an t-oibritheoir fuaime é sin. Seachain tailm a bhualadh ar an mbord, nó cnagadh air le méara nó le pinn, mar déanfaidh na micreafóin an fhuaim a phiocadh suas. Cuimhnigh nach mbeidh comharthaí ná geáitsíocht mar chuid den tuarascáil oifigiúil, agus go bhféadfaidh sé go gcuirfidh siad isteach ar an bhfísfhaire fiú.

Bíonn uisce fuaraithe ar fáil sa limistéar lasmuigh de na seomraí coiste. Le linn dóibh bheith i seomraí coiste, níl cead ag finnéithe ach uisce a chuirtear ar fáil ar na deasca a ól, agus níl cead acu tobac a chaitheamh, ithe, imeachtaí a thaifeadadh, grianghraif a ghlacadh ná bualadh bos a thabhairt.

Bíodh a fhios agat cé chomh fada is a mhairfidh do chur i láthairse – féadfaidh sé gur achar gairid a bheidh agat chun labhairt, mar gheall ar mhéid an ghnó os comhair an choiste. De dheasca srianta ama, féadfaidh sé gurb éifeachtaí duit ábhar an chuir i láthair fhoirmiúil a choimriú agus na pointí suntasacha a chur chun suntais. Cuir in iúl do chléireach an choiste, le do thoil, an féidir do ráiteas/do chur i láthair a thabhairt do na meáin.

Tar éis do chuir i láthairse, beidh seisiún de cheisteanna agus freagraí ann. Toisc go bhféadfaidh sé go gceadóidh cathaoirleach an choiste do roinnt comhaltaí ceisteanna a chur sula n-éistfear le freagraí, is ceart duit nóta a dhéanamh de na ceisteanna éagsúla, ionas nach ndearmadfaidh tú aon cheann de na ceisteanna a tharraingeofar anuas.

Má tá ar intinn agat tagairt a dhéanamh d’fhianaise dhoiciméadach, seol cóipeanna chuig an gcléireach roimh ré, le do thoil, ionas gur féidir cóipeanna a chur ar fáil do chomhaltaí. Tabhair do d’aire nach cuí doiciméid ‘a thaispeáint’ don choiste. Má gheallann tú ábhar breise a chur ar aghaidh mar fhreagra ar cheist, is ceart an t-ábhar sin a chur ar aghaidh chuig cléireach an choiste, agus dáilfidh seisean/sise ar chomhaltaí uile an choiste é.

Má tá áiseanna leictreonacha curtha i láthair á n-úsáid agat, cuimhnigh nach mbeidh ach an focal labhartha mar chuid den taifead oifigiúil ar an gcruinniú.

Le linn an chruinnithe, ná siúil timpeall an tseomra, le do thoil, mar d’fhéadfá dul i mbealach radhairc an cheamara le fachnaois.

Físeáin den chruinniú

Má theastaíonn cóip den fhíseán den chruinniú uait (c €19 an chóip), cuir ríomhphost, le do thoil, chuig broadcast@oireachtas.ie, nó cuir glao gutháin ar (01) 618 3789 chun an céanna a iarraidh. Má dhéanann tú d’iarraidh lá amháin roimh an gcruinniú (agus má sholáthraíonn tú uimhir theagmhála i gcomhair aon cheisteanna), beidh an físeán ar fáil a luaithe is féidir tar éis dheireadh an chruinnithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil, le do thoil, leis an Aonad Craolacháin ag (01) 618 3789.

Scríbhinní

Cuirfear scríbhinn dá láithreas os comhair an choiste chuig finnéithe lena fíorú. Bíonn na scríbhinní críochnaitheacha ar fáil ó Fhoilseacháin an Rialtais.

Is féidir scríbhinní d’éisteacht an Chomhchoiste ar an Teaghlach a fháil anseo:

28-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

27-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

26-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

22-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

21-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

20-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

19-Aib-2005
Comhchoiste
Saincheisteanna Teaghlaigh: Cur i Láthair.

Rochtain ar an áiléar poiblí

Ceadaítear do dhaoine den phobal freastal ar éisteachtaí ó bhéal, ach chun críocha slándála ní mór do chomhalta den Oireachtas dul in urrús orthu. Moltar do dhaoine aonair ar mian leo freastal dul i dteagmháil lena dTeachta Dála nó Seanadóir áitiúil chun cead a shocrú.

Daoine san Áiléar Poiblí

Níl cead ag daoine a bheidh ina suí san áiléar poiblí nótaí a ghlacadh, tobac a chaitheamh, ithe, ól, imeachtaí a thaifeadadh, grianghraif a ghlacadh ná bualadh bos a thabhairt. Ní ceart do dhaoine san áiléar poiblí féachaint le cumarsáid a dhéanamh le finnéithe nó le comhaltaí den choiste.